Patiënten met ulnair deviatie door reumatoïde artritis


Ik ben Vahid Büyükayten, vierdejaarsstudent van de opleiding Mens & Techniek – Differentiatie Orthopedische Technologie aan de Fontys Paramedische Hogeschool. Momenteel doe ik mijn afstudeeronderzoek naar een ontwerp, met behulp van 3D-technieken, voor een nieuw type orthese (dit wordt ook een brace of een splint genoemd) voor patiënten met ulnair deviatie door reumatoïde artritis. Ik doe dit onderzoek in samenwerking met OIM Orthopedie, het Maasstadziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis.

 

Voor het ontwerp van de orthese, zou ik graag uw wensen en behoeften willen meenemen. Ik zou u willen vragen of u aan dit onderzoek mee wilt doen. Ik hoop dat u mee wilt werken aan dit onderzoek door de onderstaande vragen te beantwoorden en naar mij te mailen. U kunt dan mij een mail versturen naar het volgende mailadres: v.buyukayten@student.fontys.nl. Voor meer informatie vindt u onder dit bericht  een informatiebrief en een toestemmingsformulier.

 

Voor het onderzoek wil ik u de volgende vragen stellen:

 

 

Wanneer u mee wilt werken aan dit onderzoek, wil ik u hartelijk bedanken. Als u niet mee wilt doen aan het onderzoek, heb ik er alle begrip voor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vahid Büyükayten

Student bachelor jaar 4 Orthopedische Technologie • Vicevoorzitter Instituutsmedezeggenschapsraad FPH • Vicevoorzitter Opleidingscommissie Orthopedische Technologie

Fontys Paramedische Hogeschool • Ds.Th. Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven • Gebouw TF

v.buyukayten@student.fontys.nl

 


Informatiebrief bij deelname aan het onderzoek ‘Ulnair correctie orthese’, uitgevoerd door Vahid Büyükayten, Fontys Paramedische Hogeschool & OIM Orthopedie

 

Inleiding

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Wij vragen u om mee te doen aan een (para)medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Voor deelname is wel schriftelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens nodig. Het toestemmingsformulier hiervoor is als bijlage meegestuurd.

 

 

Doel van het onderzoek

 

Het doel van dit onderzoek is om een digitaal ontwerp voor een nieuw type ulnair correctie orthese te ontwikkelen ten behoeve van patiënten met een ulnair deviatie veroorzaakt door reumatoïde artritis. Voor het ontwerp wil ik graag uw wensen en behoeften in kaart brengen, zodat ik deze kan  meenemen voor het ontwerp.

 

 

Wat meedoen inhoudt

 

Het meedoen aan het onderzoek zal inhouden dat u een vragenlijst invult, waarin zeven vragen aan u worden gesteld over met name uw ervaringen met de ulnair deviatie. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. U heeft zelf geen direct voordeel van deelname aan het onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek echter wel nuttige resultaten opleveren.

 

 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft dan niets te tekenen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd nog bedenken en alsnog stoppen, ook als het onderzoek al loopt. U hoeft dan niet te motiveren waarom u niet meer wilt meedoen. Wel moet u dit dan melden bij de onderzoeker en moet u hem vragen de al verzamelde informatie te vernietigen als u dat wenst.

 

 

Wat wordt gedaan met de uitkomsten van het onderzoek

 

Het onderzoek is volledig vertrouwelijk en de gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Dat betekent dat gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Onderzoeksgegevens kunnen slechts met de door u gegeven toestemming door daartoe bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn medewerkers van het onderzoeksteam en staan onderaan deze brief genoemd. De gegevens worden gedurende het onderzoek herleidbaar bewaard door de onderzoeker en na afloop van het onderzoek vijf jaar geanonimiseerd bewaard door Fontys Paramedische Hogeschool.

 

 

 

 

Heeft u vragen?

 

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de onderzoeker. U kunt dan hem via mail of telefonisch benaderen.

 

 

Het onderzoeksteam

 

Het onderzoeksteam bestaat uit de volgende personen:

 

Onderzoeker                                       : Dhr. Vahid Büyükayten

Orthopedisch technoloog                : Dhr. J. Koendjbiharie

Reumatoloog                                       : Mevr. dr. Dr. M. Güler–Yüksel

Orthopedisch chirurg                       : Dhr. dr. B.The

Supervisor                                           : Dhr. dr. R. Brankaert

 

 

Contactgegevens onderzoeker

 

Naam                                                    : Dhr. Vahid Büyükayten

E-mailadres                                         : v.buyukayten@student.fontys.nl

Telefoon                                               : 06 86 30 03 71


Toestemmingsformulier voor deelname aan het onderzoek ‘Ulnair correctie orthese’, uitgevoerd door Vahid Büyükayten, Fontys Paramedische Hogeschool & OIM Orthopedie

 

 

– Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.

 

– Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet

mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.

 

– Ik weet dat als ik mij terugtrek, mijn gegevens tot dat moment gebruikt kunnen worden,

tenzij ik ook vraag om de reeds verzamelde gegevens te wissen.

 

– Ik geef toestemming om, voor de doelen die in de informatiebrief staan, mijn gegevens

te gebruiken.

 

– Ik weet dat, alleen ter controle van de wetenschappelijk integriteit van het onderzoek,

sommige mensen toegang tot over mij verzamelde gegevens hebben.

 

– Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens gedurende de looptijd van het

onderzoek te bewaren.

 

– Ik kan mijn gegevens inzien en volledige inzage krijgen in de wijze waarop mijn

gegevens worden verwerkt en bewaard.

 

– Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

 

 

 

Naam deelnemer:

 

 

 

Handtekening:                                                                                                                                  Datum : __ / __ / __

 

 

 

 

 

Ik, de onderzoeker, verklaar dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

 

 

 

Naam onderzoeker:

 

 

 

Handtekening:                                                                                                                                   Datum: __ / __ / __